Zábřeh
Katastr nemovitostí
KN města Zábřeh (541354)
Územní analytické podklady
- zde jsou ke stažení kompletní ÚAP správního obvodu ORP Zábřeh
Prohlížení všech dat
Prohlížení dat výkresu Výkres hodnot území
Prohlížení dat výkresu Výkres limitů využití území
Prohlížení dat výkresu Problémový výkres
Prohlížení dat výkresu Výkres záměrů na provedení změn v území
Územní plán
- zde je ke stažení kompletní ÚP Zábřeh
A 2.1 Výkres základního členění území
A 2.2 Hlavní výkres
A 2.3 Hlavní výkres - dopravní infrastruktura
A 2.4 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje
A 2.5 Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou
A 2.6 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování
A 2.7 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny
A 2.8 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
B 2.2 Koordinační výkres
B 2.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky města Zábřeh
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)